Faqja e Parë
Kush jemi ne?
Aktiviteti
Struktura Organizative
Biznesi
Njoftime
Kontaktoni
LEGJISLACIONI

Këshilli Bashkiak miratoi me vendimin Nr.3, datë 25.2.2008 sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës. Miratimi u bë me propozim të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, në mbështetje të Ligjit Nr. 8652, dt.31.07.2000, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Pushtetit Lokal”, neni 16, pika 2, 3 dhe 4, neni 32, gërma “f”, dhe ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, si dhe pas shqyrtimit të relacionit të përgatitur nga Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tregjeve dhe Taksave.

Sistemi i taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës është si vijon:
Taksat dhe Tarifat Vendore

LLOJET, BAZA TATIMORE, KATEGORIZIMET DHE NËNKATEGORIZIMET, KËSTET E PAGIMIT, KOHA E KRYERJES SË TYRE, KUSHTET LEHTËSUESE DHE AGJENTI TATIMOR.

Taksa e rregjistrimit të përvitshëm të mjeteve.pdf

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.pdf

Taksa e fjetjes në hotel.pdf

Masat Shtrënguese.pdf

Tarifa të Institucioneve të varësisë.pdf

Tarifa për shërbime në drejtorinë e taksave.pdf

Tarifa për njësitë Bashkiake.pdf

Tarifa e shërbimit administrativ të Bashkisë së Tiranës.pdf

Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave.pdf

Tarifa e parkimit të automjeteve.pdf

Taksa vendore mbi biznesin e vogël.pdf

Taksa për zënien e hapësirave publike.pdf

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme.pdf

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë.pdf

Taksa e tabelës.pdf

Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore

Ligji.9723,dt.03.05.2007 QKR.pdf

Ligji.9920 Procedurat Tatimore në RSH.pdf

Udhëzim 24,dt.02.09.2008 Procedurat Tatimore.pdf


Ligji per Procedurat Tatimore Nr 9920 19-05-2008.pdf

Ligji për reklamat.pdf

Tarifa e pastrimit.pdf

VKB nr 3, dt 05.02.2007.pdf

VKB Nr. 2, dt 26.02.2014

VKB Nr. 59 dt.30.12.2015

VKB Nr.8 dt.11.03.2016

VKB Nr.34 Dt.23.05.2016

Fletorja Zyrtare 19 Janar 2017