Faqja e Parë
Kush jemi ne?
Aktiviteti
Struktura Organizative
Biznesi
Njoftime
Kontaktoni

TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore është përgjegjëse për ndjekjen mbledhjen, dhe realizimin e të ardhurave të planifikuara sipas Vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe më konkretisht për :

  1.   TAKSAT

  1.1 Taksa mbi ndërtesën (Kategoria II.Ndërtesa te tjera)

  1.2 Taksa mbi tokën bujqësore

  1.3 Taksa mbi trruallin

  1.4 Taksa e fjetjes në hotel

  1.5 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

  1.6 Taksa e tabelës

  1.7 Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore (Kategoria II.Biznesi)

   

  2.   TARIFAT

  2.1 Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave (Kategoria II.Biznesi)

  2.2 Tarifa për zënien e hapësirave publike

  2.3 Tarifa për dhënie liçence për tregtim karburanti e lënde djegëse

  2.4 Tarifa e shërbimit veterinar

  2.5 Tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Tiranë